INSTITUT TEKNOLOGI UNGGAS (K06028)

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Lokasi

 

Alamat

INSTITUT TEKNOLOGI UNGGAS (K06028)

Km. 34, Jalan Ramuan China Besar 78300 Masjid Tanah Melaka

06-3841321

06-3841324

ahmadsaf@dvs.gov.my

itum@streamyx.com